Sydney French Film Festival - 1999

Sydney French Film Festival

Edition 1999

TypeFeature film festival

ThemeFrench films

LocationAustralia

Periodfrom     to  

Sydney French Film Festival - 1999